Yavatmal Police Bharti Result 2023|यवतमाळ जिल्हा पोलिस शिपाई चालक भरती निकाल 2023

Yavatmal District Police Ground Exam Result 2023 | यवतमाळ जिल्हा पोलोस शिपाई चालक भरती Ground Exam निकाल जाहीर 

यवतमाळ जिल्हा पोलीस भरती अंतर्गत चालक पदाचा Ground Test चा निकाल आज दिनांक 07 जानेवारी 2023 चा निकाल जाहीर झाला आहे.
Yavatmal Police Physical Exam Results 2023


Yavatmal Police Physical Exam Results 2023

हिंगोली चालक पदाचा निकाल बघण्यासाठी खाली लिंक दिली आहे.लिंक ला क्लीक करून निकाल बघू शकता.

यवतमाळ चालक Ground टेस्ट निकाल - 

यवतमाळ जिल्हा  पोलीस मैदानी चाचणी निकाल  - 

02 जानेवारी निकाल -  Click Here

03 जानेवारी निकाल -  Click Here

04 जानेवारी निकाल -  Click Here

05 जानेवारी निकाल -  Click Here

06 जानेवारी निकाल -  Click Here

यवतमाळ जिल्हा पोलीस भरती - २०२१ ( पोलीस शिपाई चालक - खेळाडू ) दिनांक ०७/०१/२०२३ रोजी शारीरिक चाचणीचे गुणपत्रक - Click Here 

यवतमाळ जिल्हा पोलीस भरती - २०२१ ( पोलीस शिपाई चालक - महिला ) दिनांक ०७/०१/२०२३ रोजी शारीरिक चाचणीचे गुणपत्रक - Click Here 


यवतमाळ जिल्हा पोलीस भरती - २०२१ ( पोलीस शिपाई चालक - माजी सैनिक ) दिनांक ०७/०१/२०२३ रोजी शारीरिक चाचणीचे गुणपत्रक - Click Here 

यवतमाळ जिल्हा पोलीस भरती - २०२१
( पोलीस शिपाई - पुरुष ) दिनांक ०९/०१/२०२३ रोजी शारीरिक चाचणीचे गुणपत्रक - Click Here 

यवतमाळ जिल्हा पोलीस भरती - २०२१ 
( पोलीस शिपाई - पुरुष ) दिनांक १०/०१/२०२३ रोजी शारीरिक चाचणीचे गुणपत्रक - Click Here 

यवतमाळ जिल्हा पोलीस भरती - २०२१
 ( पोलीस शिपाई - पुरुष ) दिनांक ११/०१/२०२३ रोजी शारीरिक चाचणीचे गुणपत्रक - Click Here 

यवतमाळ जिल्हा पोलीस भरती - २०२१ 
( पोलीस शिपाई - पुरुष ) दिनांक १२/०१/२०२३ रोजी शारीरिक चाचणीचे गुणपत्रक - Click Here 

यवतमाळ जिल्हा पोलीस भरती - २०२१ 
( पोलीस शिपाई - पुरुष ) दिनांक १३/०१/२०२३ रोजी शारीरिक चाचणीचे गुणपत्रक - Click Here 


यवतमाळ जिल्हा पोलीस भरती - २०२१ 
( पोलीस शिपाई - पुरुष ) दिनांक १४/०१/२०२३ रोजी शारीरिक चाचणीचे गुणपत्रक - Click Here 

यवतमाळ जिल्हा पोलीस भरती - २०२१ 
( पोलीस शिपाई - पुरुष ) दिनांक १६/०१/२०२३ रोजी शारीरिक चाचणीचे गुणपत्रक - Click Here 

यवतमाळ जिल्हा पोलीस भरती - २०२१ 
( पोलीस शिपाई - पुरुष ) दिनांक १७/०१/२०२३ रोजी शारीरिक चाचणीचे गुणपत्रक - Click Here 

यवतमाळ जिल्हा पोलीस भरती - २०२१
( पोलीस शिपाई - पुरुष ) दिनांक १८/०१/२०२३ रोजी शारीरिक चाचणीचे गुणपत्रक - Click Here 

यवतमाळ जिल्हा पोलीस भरती - २०२१ 
( पोलीस शिपाई - पुरुष ) दिनांक १९/०१/२०२३ रोजी शारीरिक चाचणीचे गुणपत्रक - Click Here 

यवतमाळ जिल्हा पोलीस भरती - २०२१ 
( पोलीस शिपाई - पुरुष ) दिनांक २०.०१.२०२३ रोजी शारीरिक चाचणीचे गुणपत्रक - Click Here 

यवतमाळ जिल्हा पोलीस भरती - २०२१ 
( पोलीस शिपाई - पुरुष ) दिनांक २१.०१.२०२३ रोजी शारीरिक चाचणीचे गुणपत्रक - Click Here 


यवतमाळ जिल्हा पोलीस भरती - २०२१ 
( पोलीस शिपाई - पुरुष ) दिनांक २४/०१/२०२३ रोजी
शारीरिक चाचणीचे गुणपत्रक - Click Here 

यवतमाळ जिल्हा पोलीस भरती - २०२१ 
( पोलीस शिपाई - महिला ) दिनांक २७/०१/२०२३ रोजी शारीरिक चाचणीचे गुणपत्रक - Click Here 

यवतमाळ जिल्हा पोलीस भरती - २०२१ 
( पोलीस शिपाई - महिला ) 
दिनांक २८/०१/२०२३ रोजी 
शारीरिक चाचणीचे गुणपत्रक - Click Here 


यवतमाळ जिल्हा पोलीस भरती - २०२१ 
( पोलीस शिपाई - महिला ) 
दिनांक ३०/०१/२०२३ रोजी 
शारीरिक चाचणीचे गुणपत्रक - Click Here 

यवतमाळ जिल्हा पोलीस भरती - २०२१ 
( पोलीस शिपाई ) 
दिनांक ३१/०१/२०२३ 
रोजी शारीरिक चाचणीचे गुणपत्रक - Click Here 

07-02-2023
यवतमाळ जिल्हा 
पोलीस शिपाई चालक भरती -२०२१, 
मैदानी चाचणी व प्राथमिक 
कागदपत्र पडताळणीमध्ये पात्र 
ठरलेल्या उमेदवारांची यादी - Click Here 

कौशल्य चाचणीकरिता पात्र 
उमेदवारांची प्रवर्गनिहाय तात्पुरती 
गुणवत्ता यादी तसेच कौशल्य 
चाचणीकरिता पात्र 
उमेदवारांचे वेळापत्रक - Click Here

यवतमाळ जिल्हा पोलीस शिपाई भरती -२०२१
मैदानी चाचणी व प्राथमिक 
कागदपत्र पडताळणीमध्ये 
पात्र व अपात्र ठरलेल्या 
उम्मेदवारांची यादी - Click Here 

पोलीस शिपाई भरती २०२१ 
मध्ये लेखी परीक्षेसाठी 
पात्र ठरलेल्या एकूण ३०९८ 
उमेदवारांकरिता सूचना . 
( प्रवर्गनिहाय रिक्त पदाच्या 
१:१० या प्रमाणात ) - Click Here 

25-03-2023
यवतमाळ जिल्हा 
पोलीस शिपाई भरती-२०२१,
पोलीस शिपाई भरती मध्ये 
लेखी परीक्षेसाठी पात्र 
एकूण ३१२० उमेदवारांची यादी - Click Here 

26-03-2023
पोलीस शिपाई चालक 
भरती-२०२१ बाबत सूचना - Click Here 

26-03-2023
पोलीस शिपाई चालक भरती-२०२१ 
Answer Key - Click Here 

28 - मार्च - 2023 
यवतमाळ जिल्हा 
पोलीस शिपाई भरती २०२१- 
लेखी परीक्षाकरिता 
पात्र उमेदवारांची यादी - Click Here 

29-03-2023
यवतमाळ जिल्हा पोलीस 
शिपाई भरती-२०२१ 
लेखी परीक्षा दिनांक 
०२-०४-२०२३ बाबत - Click Here 


02-04-2023
पोलीस शिपाई भरती-२०२१ 
Answer Key - Click Here 

04-04-2023
यवतमाळ जिल्हा पोलीस 
शिपाई भरती-२०२१ 
लेखी परीक्षा - आक्षेपाबाबत खुलासा - Click Here 

06-04-2023
पोलीस शिपाई भरती - २०२१
उत्तर तालिका - Click Here 

07-04-2023
सन २०२१ चालक पोलीस 
शिपाई लेखी परीक्षा व 
मैदानी चाचणी मध्ये प्राप्त 
केलेल्या गुणांची 
एकत्रित गुणपत्रक - Click Here 

11-04-2023
पोलीस शिपाई - २०२१ 
( यवतमाळ जिल्हा ) पदाकरिता 
लेखी परीक्षेमध्ये ४० टक्के 
पेक्षा कमी गुण असलेल्या 
अपात्र उमेदवारांची यादी - Click Here 

11-04-2023
पोलीस शिपाई - २०२१ 
( यवतमाळ जिल्हा ) पदाकरिता 
लेखी परीक्षेमध्ये - पात्र उमेदवाराची 
एकत्रित गुणवत्ता यादी - Click Here 

13-04-2023
यवतमाळ जिल्हा पोलीस भरती - २०२१
लेखी परीक्षा गुणांच्या 
आक्षेपांबाबत खुलासा - Click Here 

14-04-2023
यवतमाळ पोलीस 
शिपाई चालक भरती २०२१ 
निवड यादी - Click Here 

14 - 04 - 2023
यवतमाळ पोलीस शिपाई 
चालक भरती २०२१ 
प्रतीक्षा यादी - Click Here 

18-04-2023
यवतमाळ जिल्हा पोलीस 
शिपाई भरती -2021
तात्पुरती निवड यादी व 
प्रतिक्षा यादी 
(Provisional Selection List) - Click Here 

20 - 04 - 2023
यवतमाळ जिल्हा पोलीस शिपाई 
चालक भरती - २०२१ 
गुणवत्तेनुसार प्रवर्ग निहाय 
तात्पुरती निवड यादीतील 
उमेदवारांची मूळ कागदपत्रे तपासणी - Click Here 

24-04-2023
यवतमाळ जिल्हा पोलीस 
शिपाई पदाचे - तात्पुरती निवड 
यादीतील उमेदवारांना कागदपत्र 
तपासणी बाबत सूचना - Click Here 

29-04-2023
पोलीस शिपाई भरती-२०२१ सूचना - Click Here 

29 - 04 - 2023
पोलीस शिपाई चालक 
भरती-२०२१ सूचना - Click Here 


अशाच माहितीसाठी आम्हाला खालील ठिकाणी फॉलो करायला विसरू नका 

Follow Us On Social Platforms
YouTube Click Here
Facebook Page Click Here
Telegram Channel Click Here
Previous Post Next Post