Latur Police Bharti 2024|लातूर पोलीस भरती मैदानी चाचणी निकाल जाहीर

नमस्कार मित्रांनो स्वागत आहे आपले वेबसाईटवर आज आपण जाणून घेणार आहोत , लातूर पोलीस शहर विभाग येथे पोलीस भरती संदर्भात घेण्यात येणाऱ्या मैदानी चाचणीचा निकाला बद्दल सविस्तर अशी माहिती.

Latur Police Ground Exam Result 2024
Latur Police Ground Exam Result 2024

{tocify} $title={Table of Contents}

Latur Police Constable , Constable Driver , Bandsman Recruitment Vacancy Details 2024 

लातूर पोलीस अंतर्गत पोलीस कॉन्स्टेबल , पोलीस कॉन्स्टेबल ड्रायव्हर , बॅन्डस्मन पदांच्या भरती संदर्भात आज मैदानी चाचणी घेण्यात आली होती. या मैदानी चाचणीचा निकाल कसा डाउनलोड करायचा याविषयी आज आपण माहिती बघणार आहोत.

Latur Police Constable , Constable Driver , Bandsman Ground Exam Results 2024 

लातूर पोलीस भरती संदर्भात आज मैदानी चाचणी घेण्यात आली होती. या मैदानी चाचणीचा निकाल जर तुम्हाला डाउनलोड करायचा असेल तर आजच खालील लिंक ला क्लीक करा व निकाल डाउनलोड करा.

19 जून 2024
पोलीस कॉन्स्टेबल ,
पोलीस कॉन्स्टेबल ड्रायव्हर , बॅन्डस्मन
मैदानी चाचणी निकाल - Click Here 

20 जून 2024
पोलीस कॉन्स्टेबल ,
पोलीस कॉन्स्टेबल ड्रायव्हर , बॅन्डस्मन
मैदानी चाचणी निकाल - Click Here 

21-Jun-2024
लातूर जिल्हा 
पोलीस शिपाई भरती 
2022- 2023 मैदानी चाचणीचे 
तात्पुरते गुणपत्रक - Click Here 

22-Jun-2024
लातूर जिल्हा 
पोलीस शिपाई भरती 
2022- 2023 मैदानी चाचणीचे 
तात्पुरते गुणपत्रक - Click Here

23-Jun-2024
अत्यंत महत्वाचे - दिनांक 23.06.2024 
रोजी घेण्यात येणारी 
शारीरिक मोजमाप व 
मैदानी चाचणी बाबत - Click Here 

25-Jun-2024
मैदानी चाचणीचे तात्पुरते गुणपत्रक 
दिनांक-25-06-2024 - Click Here

26-Jun-2024
मैदानी चाचणीचे तात्पुरते गुणपत्रक 
दिनांक-26-06-2024 - Click Here

27-Jun-2024
मैदानी चाचणीचे तात्पुरते गुणपत्रक 
दिनांक-27-06-2024 - Click Here

28-Jun-2024
मैदानी चाचणीचे तात्पुरते गुणपत्रक 
दिनांक-28-06-2024 - Click Here 

28-Jun-2024
लातूर जिल्हा बॅन्डसमन 
पोलीस शिपाई भरती सन 2022-23 
तात्पुरती गुणपत्रीका 
दि.19 ते दि. 28/06/2024 - Click Here 

28-Jun-2024
लातूर जिल्हा 
चालक पोलीस शिपाई भरती 
सन्न 2022-23 
तात्पुरती गुणपत्रीका 
दि.19 ते दि. 28/06/2024 - Click Here 

28-Jun-2024
लातूर जिल्हा पोलीस शिपाई 
भरती सन्न 2022-23 
तात्पुरती गुणपत्रीका 
दि.19 ते दि. 28/06/2024 - Click Here 

29-Jun-2024
लातूर जिल्हा पोलीस शिपाई 
भरती सन 2022-23 मधील 
लेखी चाचणीकरीता प्रवर्गनिहाय 
पात्र झालेल्या उमेदवारांची 
तात्पुरती गुणवत्ता यादी - Click Here 

01-Jul-2024
लातूर जिल्हा चालक 
पोलीस शिपाई भरती 
सन 2022-23 मधील वाहन 
चालवीणे कौशल्य चाचणीकरीता 
प्रवर्गनिहाय पात्र झालेल्या उमेदवारांची 
तात्पुरती गुणवत्ता यादी - Click Here 

02-Jul-2024
दिनांक 04-07-2024 रोजी 
लातूर जिल्हा चालक पोलीस शिपाई भरती 
सन 2022-23 यांची वाहन चालवीण्याची 
कौशल्य चाचणी करीता 
पात्र उमेदवारांची यादी - Click Here 

02-Jul-2024
दिनांक 05-07-2024 रोजी लातूर जिल्हा 
चालक पोलीस शिपाई भरती 
सन 2022-23 यांची वाहन 
चालवीण्याची कौशल्य चाचणी 
करीता पात्र उमेदवारांची यादी - Click Here

02-Jul-2024
दिनांक 06-07-2024 रोजी 
लातूर जिल्हा चालक पोलीस 
शिपाई भरती सन 2022-23 
यांची वाहन चालवीण्याची 
कौशल्य चाचणी करीता 
पात्र उमेदवारांची यादी - Click Here 

03-Jul-2024
लातूर जिल्हा बॅन्डसमन पोलीस शिपाई 
भरती सन 2022-23 मधील वाद्य 
वाजविण्याच्या अर्हता चाचणीकरीता पात्र 
उमेदवारांची तात्पुरती गुणवत्ता यादी - Click Here 

 03-Jul-2024 प्रेस नोट :- लातूर जिल्हा 
चालक पोलीस शिपाई भरती 
सन 2022-23 मधील वाहन चालविण्याच्या 
कौशल्य चाचणीबाबत - Click Here 

03-Jul-2024 प्रेस नोट :- 
लातूर जिल्हा पोलीस भारती 
सन 2022-23 मधील गुणवत्ता 
यादीतील उमेदवारांची 
लेखी परिक्षेबाबत - Click Here 

04-Jul-2024 प्रेस नोट :- लातूर जिल्हा बॅन्डसमन पोलीस शिपाई भरती सन 
2022-23 मधील गुणवत्ता यादीतील 
उमेदवारांची वाद्य वाजवीण्याची चाचणी 
ही दि.06/07/2024 रोजी 06:00 
वाजता घेण्यात येणार असलेबाबत - Click Here 

04-Jul-2024 प्रेस नोट :- लातूर 
जिल्हा पोलीस शिपाई भरती 
सन 2022-23 मधील लेखी परिक्षेस 
पात्र ठरलेल्या उमेदवारांनी त्यांचे 
हॉलटिकीट डाउनलोड करुन घेणेबाबत - Click Here 

04-Jul-2024
लातूर जिल्हा वाहन चालक पोलीस 
शिपाई भरती 2022 23 - वाहन चालक 
कौशल्य चाचणी दिनांक 04-07-2023 
रोजी चे तात्पुरते गुणपत्रक - Click Here 

 05-Jul-2024
लातूर जिल्हा वाहन चालक 
पोलीस शिपाई भरती 2022 23 
वाहन चालक कौशल्य चाचणी 
दिनांक 05-07-2023 रोजी चे 
तात्पुरते गुणपत्रक यादी - Click Here 

06-Jul-2024
लातूर जिल्हा वाहन चालक पोलीस 
शिपाई भरती 2022 23 
वाहन चालक कौशल्य चाचणी 
दिनांक 06-07-2023 रोजी चे 
तात्पुरते गुणपत्रक यादी - Click Here 

06-Jul-2024
लातूर जिल्हा बॅन्डसमन पोलीस 
शिपाई भरती सन 2022-23 
तात्पुरती गुणपत्रीका दि.06-07-2024 
रोजी चे तात्पुरते गुणपत्रक यादी - Click Here 

 07-Jul-2024 
लातूर जिल्हा पोलीस शिपाई भरती 
2022-23 लेखी परीक्षा 
दि.07-07-2024 उत्तर तालीका - Click Here 

07-Jul-2024 प्रेस नोट :- 
लातूर जिल्हा चालक पोलीस शिपाई 
भरती सन 2022-23 मधील वाहन 
चालविण्याच्या कौशल्य उमेदवारांची 
दि.04-07-2024 To दि.06-07-2024 
तात्पुरती गुणवत्ता यादी - Click Here 

 08-Jul-2024
लातूर जिल्हा चालक पोलीस शिपाई 
भरती सन 2022-23 मधील 
लेखी चाचणीकरीता प्रवर्गनिहाय पात्र 
झालेल्या उमेदवारांची 
तात्पुरती गुणवत्ता यादी - Click Here 

 10-Jul-2024
लातूर जिल्हा पोलीस भरती 2022 23 
मधील वाद्य वाजवण्याची कौशल्य 
चाचणीची तात्पुरते गुणपत्रक 
दि.10-07-2024 - Click Here 

 11-Jul-2024
प्रेस नोट :- लातूर जिल्हा वाहन चालक 
पोलीस शिपाई भरती 2022-2023 
मधील वाहन चालविण्याच्या 
कौशल्य चाचणीत उर्तीर्ण होवून 
दि.14/07/2024 रोजीच्या लेखी 
परिक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांबाबत - Click Here 

 11-Jul-2024
लातूर जिल्हा पोलीस भरती 2022 23 
मधील वाद्य वाजवण्याची 
कौशल्य चाचणीची 
तात्पुरते गुणपत्रक दि. 11-07-2024 - Click Here 

11-Jul-2024
लातूर जिल्हा पोलीस भरती 
2022 23 मधील वाद्य वाजवण्याची 
कौशल्य चाचणीची तात्पुरते गुणपत्रक 
दि. 06-07-2024 To.दि. 11-07-2024 - Click Here 

 13-Jul-2024 अत्यंत महत्वाचे :- 
लातूर जिल्हा चालक पोलीस 
शिपाई भरती सन 2022-23 मधील 
लेखी परिक्षेकरीता प्रवर्ग निहाय 
पात्र उमेदवारांची अंतिम यादी - Click Here 

 14-Jul-2024 
लातूर जिल्हा चालक पोलीस 
शिपाई भरती सन 2022-23 
लेखी परीक्षा दि.14-07-2024 
रोजीची तात्पुरती उत्तर तालीका - Click Here 

 15-Jul-2024 लातूर जिल्हा चालक 
पोलीस शिपाई भरती सन 2022-23 
लेखी परीक्षा दि.14-07-2024 रोजीची 
सुधारीत तात्पुरती उत्तर तालीका 
दि.15-07-2024 - Click Here 

 15-Jul-2024 
लातूर जिल्हा पोलीस शिपाई भरती 
सन 2022-23 गुणवत्तेनुसार प्रवर्ग 
निहाय सुधारीत तात्पुरती 
(Updated-Provisional) 
निवड यादी दि.15-07-2024 - Click Here

 15-Jul-2024 
लातूर जिल्हा चालक पोलीस 
शिपाई भरती सन 2022-23
लेखी परीक्षेची तात्पुरती 
निकाल यादी दि.15-07-2024 - Click Here 

18-Jul-2024 
लातूर जिल्हा चालक पोलीस 
शिपाई भरती सन 2022-23 
गुणवत्तेनुसार प्रवर्ग निहाय तात्पुरती 
(Provisional) निवड यादी 
दि.18-07-2024 - Click Here 

 22-Jul-2024 
लातूर जिल्हा पोलीस शिपाई 
भरती सन 2022-23 गुणवत्तेनुसार 
प्रवर्ग निहाय सुधारीत तात्पुरती 
(Updated-Provisional) 
निवड यादी दि.15-07-2024 - Click Here 


अशाच माहितीसाठी आम्हाला खालील ठिकाणी फॉलो करायला विसरू नका 

Follow Us On  Social Media 
Google News Click Here
YouTube Click Here
Telegram Click Here
WhatsApp Click Here
Facebook Page Click Here

Previous Post Next Post