Chhatarapati Sambhajinagar City Police Bharti 2024|छत्रपती संभाजीनगर शहर पोलीस भरती मैदानी चाचणी निकाल जाहीर

नमस्कार मित्रांनो स्वागत आहे आपले वेबसाईटवर आज आपण जाणून घेणार आहोत , छत्रपती संभाजीनगर पोलीस शहर विभाग येथे पोलीस भरती संदर्भात घेण्यात येणाऱ्या मैदानी चाचणीचा निकाला बद्दल सविस्तर अशी माहिती.

Chhatrapati Sambhajinagar City Police Ground Exam Result 2024
Chhatrapati Sambhajinagar City Police Ground Exam Result 2024

{tocify} $title={Table of Contents}

Chhatrapati Sambhajinagar City Police Constable Recruitment Vacancy Details 2024 

छत्रपती संभाजीनगर शहर पोलीस अंतर्गत पोलीस कॉन्स्टेबल  पदांच्या भरती संदर्भात आज मैदानी चाचणी घेण्यात आली होती. या मैदानी चाचणीचा निकाल कसा डाउनलोड करायचा याविषयी आज आपण माहिती बघणार आहोत.

Chhatrapati Sambhajinagar City Police Constable Ground Exam Results 2024 

छत्रपती संभाजीनगर शहर पोलीस भरती संदर्भात आज मैदानी चाचणी घेण्यात आली होती. या मैदानी चाचणीचा निकाल जर तुम्हाला डाउनलोड करायचा असेल तर आजच खालील लिंक ला क्लीक करा व निकाल डाउनलोड करा.

19-06-2024
छत्रपती संभाजीनगर 
शहर जिल्हा पोलीस भरती 
सन - 2022-2023 
दिनांक 19/06/2024 रोजीची 
मैदानी चाचणी गुण तक्ता 
(पोलीस शिपाई पद) - Click Here

20-06-2024 
पोलीस शिपाई भरती २०२२-२३
दिनांक - २०.०६.२०२४ रोजीचा 
मैदानी चाचणीचे गुण तक्ता - Click Here 

21-06-2024
पोलीस शिपाई भरती २०२२-२३ 
दिनांक - २१.०६.२०२४ रोजीचा 
मैदानी चाचणीचे गुण तक्ता - Click Here 

22-06-2024
पोलीस शिपाई भरती २०२२-२३
दिनांक - २२.०६.२०२४ रोजीचा 
मैदानी चाचणीचे गुण तक्ता - Click Here 

पोलीस शिपाई भरती 2022-2023 
गुणपत्रीका बाबत सुचना - Click Here 

26/06/2024
पोलीस शिपाई भरती २०२२-२३ 
दिनांक - २३.०६.२०२४ व २४.०६.२०२४ 
रोजीचा मैदानी चाचणीचे गुण तक्ता - Click Here 

पोलीस शिपाई भरती २०२२-२३ 
दिनांक - २५.०६.२०२४ व २६.०६.२०२४  
रोजीचा मैदानी चाचणीचे गुण तक्ता - Click Here 

पोलीस शिपाई भरती 2022-2023 
गुणपत्रीका बाबत सुचना - Click Here 

प्रेस नोट २८.०६.२०२४ 
पोलीस कारागृह शिपाई भरती 
२०२२ - २३ - Click Here 

28/06/2024
पोलीस शिपाई भरती २०२२-२३ 
मैदानी चाचणीची 
एकत्रित गुणवत्ता यादी - Click Here 

29 Jun 2024
पोलीस शिपाई कारागृह भरती 
२०२२-२३ दिनांक - २८.०६.२०२४
रोजीचा मैदानी चाचणीचे गुण तक्ता - Click Here 

पोलीस शिपाई भरती २०२२-२३ 
मैदानी चाचणी मध्ये किमान ५० टक्के 
गुण मिळविणारे उमेदवारांची यादी - Click Here 

पोलीस कारागृह शिपाई भरती 
2022-2023 गुणपत्रीका बाबत सुचना - Click Here 

01/07/2024 
प्रेस नोट ०१.०७.२०२४ 
पोलीस कारागृह शिपाई 
भरती २०२२ - २३ - Click Here 

पोलीस शिपाई कारागृह भरती २०२२-२३ 
दिनांक - २९.०६.२०२४ रोजीचा 
मैदानी चाचणीचे गुण तक्ता - Click Here 

पोलीस शिपाई कारागृह भरती २०२२-२३ 
दिनांक - ०१.०७.२०२४ रोजीचा 
मैदानी चाचणीचे गुण तक्ता - Click Here 

एस.ई.बी.सी प्रवर्गातील ५० टक्के व त्या पेक्षा जास्त गुण घेतलेल्या उमेदवारापैकी गुणवतेप्रमाणे १/१० 
या प्रमाणात लेखी परिक्षेकरीता 
पात्र उमेदवारांची यादी - Click Here 

वि.मा.प्रवर्गातील ५० टक्के व त्या पेक्षा जास्त गुण घेतलेल्या उमेदवारापैकी गुणवतेप्रमाणे १/१० 
या प्रमाणात लेखी परिक्षेकरीता 
पात्र उमेदवारांची यादी - Click Here 

अराखीव प्रवर्गातील ५० टक्के व त्या पेक्षा जास्त गुण घेतलेल्या उमेदवारापैकी गुणवतेप्रमाणे १/१० 
या प्रमाणात लेखी परिक्षेकरीता 
पात्र उमेदवारांची यादी - Click Here 

इतर मागास प्रवर्गातील ५० टक्के व त्या पेक्षा जास्त गुण घेतलेल्या उमेदवारापैकी गुणवतेप्रमाणे १/१० 
या प्रमाणात लेखी परिक्षेकरीता 
पात्र उमेदवारांची यादी - Click Here 

EWS प्रवर्गातील ५० टक्के व त्या पेक्षा जास्त गुण घेतलेल्या उमेदवारापैकी गुणवतेप्रमाणे १/१० 
या प्रमाणात लेखी परिक्षेकरीता 
पात्र उमेदवारांची यादी - Click Here 

बॅन्डसमन पो.शि.पदाकरीता ५० टक्के व त्यापेक्षा जास्तगुण घेतलेल्या उमेदवारापैकी 
गुणवतेप्रमाणे १/१० याप्रमाणात 
लेखी परिक्षेस पात्र उमेदवारांची यादी - Click Here 

SC प्रवर्गातील ५० टक्के व त्या पेक्षा जास्त गुण घेतलेल्या उमेदवारापैकी गुणवतेप्रमाणे १/१० या प्रमाणात लेखी परिक्षेकरीता पात्र उमेदवारांची यादी - Click Here 

पोलीस शिपाई भरती २०२२-२३ 
उमेदवारांसाठी सूचना - Click Here 


प्रेस नोट 02.07.2024 
पोलीस कारागृह शिपाई 
भरती २०२२ - २३ - Click Here

प्रेस नोट 02.07.2024 
पोलीस कारागृह शिपाई 
भरती २०२२ - २३ - Click Here 

पोलीस शिपाई कारागृह भरती 
२०२२-२३ दिनांक - ०२.०७.२०२४ 
रोजीचा मैदानी चाचणीचे गुण तक्ता - Click Here 

पोलीस शिपाई कारागृह भरती २०२२-२३ 
दिनांक - ०३.०७.२०२४ -रोजीचा 
मैदानी चाचणीचे गुण तक्ता - Click Here 

प्रेस नोट - पोलीस शिपाई व 
पोलीस शिपाई बॅन्डसमन 
पदभरती २०२२-२३ - Click Here 

प्रेस नोट ०३.०७.२०२४ 
पोलीस कारागृह शिपाई 
भरती २०२२ - २३ - Click Here 

प्रेस नोट 04.07.2024 
पोलीस शिपाई भरती २०२२ - २३ - Click Here 

प्रेस नोट 04.07.2024 
पोलीस शिपाई भरती २०२२ - २३ - Click Here 

पोलीस शिपाई कारागृह भरती २०२२-२३ 
दिनांक - ०४.०७.२०२४ -रोजीचा 
मैदानी चाचणीचे गुण तक्ता - Click Here 

पोलीस शिपाई भरती २०२२-२३ 
उमेदवारांसाठी सुचना - Click Here 

पोलीस शिपाई कारागृह भरती २०२२-२३ 
दिनांक - ०५.०७.२०२४ रोजीचा 
मैदानी चाचणीचे गुण तक्ता - Click Here 

पोलीस शिपाई कारागृह भरती २०२२-२३ 
दिनांक - ०६.०७.२०२४ रोजीचा 
मैदानी चाचणीचे गुण तक्ता - Click Here 

प्रेस नोट 08.07.2024  
पोलीस शिपाई कारागृह 
भरती २०२२-२३ - Click Here 

पोलीस शिपाई कारागृह भरती २०२२-२३ 
दिनांक - ०८.०७.२०२४ 
रोजीचा मैदानी चाचणीचे 
गुण तक्ता - Click Here 

दिनांक 08.07.2024 रोजीचे
पोलीस शिपाई बँण्डस्मन पदाची 
अर्हता चाचणी (कौशल्य चाचणी) - Click Here 

कारागृह शिपाई भरती 2022-23 
दि.09/07/2024 रोजी बोलविण्यात 
आलेल्या उमेदवारांकरिता सूचना - Click Here 

दिनांक 09.07.2024 रोजीचे पोलीस 
शिपाई बँण्डस्मन पदाची अर्हता 
चाचणी (कौशल्य चाचणी) - Click Here 

छत्रपती संभाजीनगर पोलीस 
शिपाई भरती लेखी परीक्षा 
सुधारीत उत्तरतालिका 
(Answer Key) - Click Here 

दिनांक 10.07.2024 
रोजीचे पोलीस शिपाई बँण्डस्मन 
पदाची अर्हता चाचणी 
(कौशल्य चाचणी) - Click Here 

पोलीस शिपाई कारागृह भरती 
२०२२-२३ दिनांक - १०.०७.२०२४ 
रोजीचा मैदानी चाचणीचे गुण तक्ता - Click Here 

पोलीस शिपाई कारागृह भरती २०२२-२३ 
दिनांक - ११.०७.२०२४ -रोजीचा 
मैदानी चाचणीचे गुण तक्ता - Click Here 

पोलीस शिपाई कारागृह भरती २०२२-२३ 
दिनांक - ११.०७.२०२४ -रोजीचा 
मैदानी चाचणीचे गुण तक्ता - Click Here 

पोलीस शिपाई कारागृह भरती २०२२-२३ 
दिनांक - १२.०७.२०२४ रोजीचा 
मैदानी चाचणीचे गुण तक्ता - Click Here 

कारागृह शिपाई भरती २०२२-२३ 
दि.१५/०७/२०२४ रोजी बोलविण्यात 
आलेल्या उमेदवारांकरिता सूचना - Click Here 

पोलीस शिपाई कारागृह भरती २०२२-२३ 
दिनांक - १६.०७.२०२४ रोजीचा 
मैदानी चाचणीचे गुण तक्ता - Click Here 

कारागृह शिपाई भरती २०२२-२३ 
दिनांक - १८.०७.२०२४ रोजीचा 
मैदानी चाचणीचे गुण तक्ता - Click Here 

कारागृह शिपाई भरती २०२२-२३ 
दिनांक - १९.०७.२०२४ रोजीचा 
मैदानी चाचणीचे गुण तक्ता - Click Here

कारागृह शिपाई भरती २०२२-२३ 
दिनांक - २०.०७.२०२४ 
रोजीचा मैदानी चाचणीचे गुण तक्ता - Click Here 

कारागृह शिपाई भरती २०२२-२३ 
दिनांक - २०.०७.२०२४ 
रोजीचा मैदानी चाचणीचे गुण तक्ता - Click Here 

कारागृह शिपाई भरती २०२२-२३ 
दि.२२/०७/२०२४ रोजी बोलविण्यात 
आलेल्या उमेदवारांकरिता सूचना - Click Here 

कारागृह शिपाई भरती २०२२-२३ 
दि.२४.०७.२०२४ रोजी बोलविण्यात 
आलेल्या उमेदवारांकरिता सूचना - Click Here 

पोलीस आयुक्तालय छत्रपती 
संभाजीनगर, पोलीस शिपाई भरती 
2022-2023 लेखी परिक्षा निकाल - Click Here 

पोलीस आयुक्तालय छत्रपती संभाजीनगर, 
पोलीस शिपाई भरती 2022-2023 
लेखी परिक्षा निकाल - Click Here 

बॅन्डसमन पोलीस शिपाई भरती 
2022-2023 लेखी परिक्षेस पात्र 
ठरलेल्या उमेदवारंची यादी - Click Here 

कारागृह शिपाई भरती 2022-23 
दि.13/07/2024 रोजी बोलविण्यात 
आलेल्या उमेदवारांकरिता सूचना - Click Here 

 छ. संभाजीनगर पोलीस शिपाई भरती 
२०२२-२३ लेखी परीक्षा अंतिम 
निकाल संदर्भाने आक्षेपाबाबत सूचना - Click Here 

बॅन्डसमन पोलीस शिपाई भरती 
2022-2023 लेखी परीक्षा 
बाबत सूचना - Click Here 

 


अशाच माहितीसाठी आम्हाला खालील ठिकाणी फॉलो करायला विसरू नका 

Follow Us On  Social Media 
Google News Click Here
YouTube Click Here
Telegram Click Here
WhatsApp Click Here
Facebook Page Click Here

Previous Post Next Post