Chhatarapati Sambhajinagar Rural Police Bharti 2024|छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण पोलीस भरती मैदानी चाचणी निकाल जाहीर

नमस्कार मित्रांनो स्वागत आहे आपले वेबसाईटवर आज आपण जाणून घेणार आहोत , छत्रपती संभाजीनगर पोलीस ग्रामीण विभाग येथे पोलीस भरती संदर्भात घेण्यात येणाऱ्या मैदानी चाचणीचा निकाला बद्दल सविस्तर अशी माहिती.

Chhatrapati Sambhajinagar Rural Police Ground Exam Result 2024
Chhatrapati Sambhajinagar Rural Police Ground Exam Result 2024

{tocify} $title={Table of Contents}

Chhatrapati Sambhajinagar Rural Police Constable Recruitment Vacancy Details 2024 

छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण पोलीस अंतर्गत पोलीस कॉन्स्टेबल  पदांच्या भरती संदर्भात आज मैदानी चाचणी घेण्यात आली होती. या मैदानी चाचणीचा निकाल कसा डाउनलोड करायचा याविषयी आज आपण माहिती बघणार आहोत.

Chhatrapati Sambhajinagar Rural Police Constable Ground Exam Results 2024 

छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण पोलीस भरती संदर्भात आज मैदानी चाचणी घेण्यात आली होती. या मैदानी चाचणीचा निकाल जर तुम्हाला डाउनलोड करायचा असेल तर आजच खालील लिंक ला क्लीक करा व निकाल डाउनलोड करा.

19-06-2024
छत्रपती संभाजीनगर 
ग्रामीण जिल्हा पोलीस भरती 
सन - 2022-2023 
दिनांक 19/06/2024 रोजीची 
मैदानी चाचणी गुण तक्ता 
(पोलीस शिपाई पद) - Click Here

 20-06-2024
छत्रपती संभाजीनगर 
ग्रामीण जिल्हा पोलीस भरती 
सन - 2022-2023 
दिनांक 20/06/2024 रोजीची 
मैदानी चाचणी गुण तक्ता 
(पोलीस शिपाई पद) - Click Here

21-06-2024
छत्रपती संभाजीनगर 
ग्रामीण जिल्हा पोलीस भरती 
सन - 2022-2023 
दिनांक 21/06/2024 रोजीची 
मैदानी चाचणी गुण तक्ता 
(पोलीस शिपाई पद) - Click Here

छत्रपती संभाजीनगर 
ग्रामीण जिल्हा पोलीस भरती 
सन - 2022-2023 दिनांक 22/06/2024 
रोजीची मैदानी चाचणी गुण तक्ता 
(पोलीस शिपाई पद) महिला उमेदवार - Click Here 

छत्रपती संभाजीनगर 
ग्रामीण जिल्हा पोलीस भरती 
सन - 2022-2023 दिनांक 22/06/2024 
रोजीची मैदानी चाचणी गुण तक्ता 
(पोलीस शिपाई पद) 
माजी सैनिक व खेळाडू उमेदवार - Click Here 

छत्रपती संभाजीनगर 
ग्रामीण जिल्हा पोलीस भरती 
सन - 2022-2023 दिनांक 24/06/2024 
रोजीची मैदानी चाचणी गुण तक्ता 
(चालक पोलीस शिपाई पद) - Click Here 

छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण 
जिल्हा पोलीस भरती सन - 2022-2023 
दिनांक 24/06/2024 रोजीची 
मैदानी चाचणी सुधारित तक्ता 
(चालक पोलीस शिपाई पद) - Click Here 

छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण 
जिल्हा पोलीस भरती सन - 2022-2023 
दिनांक 25/06/2024 रोजीची 
मैदानी चाचणी गुण तक्ता 
(चालक पोलीस शिपाई पद) - Click Here 

छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण 
जिल्हा पोलीस भरती सन - 2022-2023 
दिनांक 26/06/2024 रोजीची 
मैदानी चाचणी गुण तक्ता 
(महिला चालक पोलीस शिपाई पद) - Click Here 

छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण 
जिल्हा पोलीस भरती सन - 2022-2023 
दिनांक 19/06/2024 रोजीची 
मैदानी चाचणी गुण तक्ता 
(पोलीस शिपाई पद) सुधारित - Click Here 

छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण 
जिल्हा पोलीस भरती सन - 2022-2023 
दिनांक 28/06/2024 रोजीची 
मैदानी चाचणी गुण तक्ता 
(पुरुष, महिला, पोलीस शिपाई,
चालक पोलीस शिपाई पद) - Click Here 

छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण 
जिल्हा पोलीस भरती 2022-2023 
पोलीस शिपाई पदाकरीता लेखी 
परीक्षेसाठी पात्र उमेदवारांची 
तात्पुरती यादी - Click Here 

छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण 
जिल्हा पोलीस भरती 2022-2023 
चालक पोलीस शिपाई पदाच्या 
कौशल्य चाचणी करिता पात्र 
उमेदवारांची तात्पुरती यादी - Click Here 

छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण 
जिल्हा पोलीस भरती 2022-2023 
चालक कौशल्य चाचणीसाठी 
पात्र उमेदवारांचे वेळापत्रक - Click Here 

छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण जिल्हा पोलीस भरती 2022-2023 चालक कौशल्य चाचणी साठी पात्र झालेले उमेदवार यांनी आपले वाहन चालक परवाना (Driving licence) ची छायांकित प्रत वर चेस्ट नंबर लिहून सदर प्रत sb.pol.abdr@mahapolice.gov.in या ईमेल आयडी वर दिनांक ०१/०७/२०२४ रोजी १६ वाजे पावेतो पाठवून द्यावे. - Click Here 

2024-07-02
छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण जिल्हा पोलीस भरती 2022-2023 चालक कौशल्य चाचणीसाठी पात्र उमेदवारांची अंतिम यादी - Click Here 

2024-07-02
छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण जिल्हा पोलीस भरती 2022-2023 पोलीस शिपाई पदाच्या लेखी परीक्षेसाठी पात्र उमेदवारांची अंतिम यादी - Click Here 

2024-07-04
संभाजीनगर ग्रामीण पोलीस भरती सन 2022-23 मधील शारिरीक चाचणीमध्ये उत्तीर्ण होवून लेखी परिक्षेस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांपैकी 1:10 प्रमाणातील उमेदवारांची यादी या कार्यालयाचे संकेतस्थळ http//csn.maharashtra.gov.in वर प्रसारित करण्यात आलेली आहे. यादीतील नमुद उमेदवारांची लेखी परिक्षा ही दिनांक 07/07/2024 रोजी, जवाहरलाल नेहरु इंजिनिअरींग कॉलेज, एमजीएम कॅम्पस, एन-6, सिडको, छत्रपती संभाजीनगर येथे आयोजित करण्यात आलेली आहे. सदर पात्र उमेदवारांना कळविण्यात येते कि, या कार्यालयाचे संकेतस्थळावर प्रसारित करण्यात आलेल्या यादीमध्ये लेखी परिक्षेसाठी त्यांचे नावाची खातरजमा करावी व त्यांचे नावाचा समावेश असल्यास त्यांनी महाआयटीचे https://policerecruitment2024.mahait.org या संकेतस्थळावर जावून हॉलतिकीट डाऊनलोड करुन घ्यावे व लेखी परीक्षेस सकाळी 09.00 वाजता जवाहरलाल नेहरु इंजिनिअरींग कॉलेज, एमजीएम कॅम्पस, एन-6, सिडको, छत्रपती संभाजीनगर येथे उपस्थित राहावे. सर्व उमेदवारांना सकाळी 09.00 ते 10.00 वाजेपावेतो परिक्षा केंद्रामध्ये प्रवेश देण्यात येईल. सकाळी 10.00 नंतर येणाऱ्या उमेदवारांना प्रवेश दिला जाणार नाही, याची नोंद घ्यावी. उमेदवारांसाठी महत्वाची सुचना : 1. उमेदवारांना लेखी परिक्षेसाठी पेन व पॅड पुरविले जातील. उमेदवारांनी सोबत आणलेले पेन, पॅड परिक्षा केंद्रामध्ये घेऊन जाता येणार नाही. 2. उमेदवारांनी स्वतः सोबत कोणतेही लिखित साहित्य, मोबाईल, घडयाळ, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे सोबत आणु नयेत. सदर उपकरणे उमेदवारांजवळ आढळुन आल्यास त्यांना भरती प्रक्रियेमधुन बाद करण्यात येईल. तसेच त्यांचेवर योग्य ती कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल. पोलीस अधीक्षक छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण - Click Here 

2024-07-06
छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण जिल्हा पोलीस भरती 2022-२०२३ मधील चालक कौशल्य चाचणीसाठी पात्र उमेदवारांची पुरवणी यादी सोबत जोडली आहे सदर यादीतील उमेदवारांनी दिनांक ०८/०७/२०२४ रोजी सकाळी ०५.०० वा. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय, करोडी छत्रपती संभाजीनगर येथे आवश्यक त्या कागदपत्रासहित हजर राहावे - Click Here 

2024-07-07
छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण जिल्हा पोलीस भरती 2022-2023 लेखी परीक्षा उत्तरतालिका - Click Here

 2024-07-10
छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण जिल्हा पोलीस भरती 2022-2023 #प्रश्न रद्द केल्याबाबत# संच क्रमांक A मधील प्रश्न क्रमांक 49,संच क्रमांक B मधील प्रश्न क्रमांक 09, संच क्रमांक C मधील प्रश्न क्रमांक 99, संच क्रमांक D मधील प्रश्न क्रमांक 29. हा रद्द करण्यात आला असून. नमुद प्रश्नाचा 01 गुण सर्व 
उमेदवारांना देण्यात येत आहे - Click Here 

2024-07-16
छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण 
जिल्हा पोलीस भरती 2022-2023 
चालक कौशल्य चाचणी निकाल - Click Here 

2024-07-16
छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण 
जिल्हा पोलीस भरती 2022-2023 
चालक पोलीस शिपाई पदाच्या 
लेखी चाचणीकरिता पात्र 
उमेदवारांची तात्पुरती यादी - Click Here 


अशाच माहितीसाठी आम्हाला खालील ठिकाणी फॉलो करायला विसरू नका 

Follow Us On  Social Media 
Google News Click Here
YouTube Click Here
Telegram Click Here
WhatsApp Click Here
Facebook Page Click Here

Previous Post Next Post