Mumbai Police Bharti Result Update|बृहन्मुंबई पोलीस भरती Update 2023

Mumbai Police Bharti Result Update|बृहन्मुंबई पोलीस भरती Update 2023


Mumbai Police Ground Bharti Update 2023
Mumbai Police Ground Bharti Update 2023 


बृहन्मुंबई पोलीस भरती संदर्भात पोलीस शिपाई पदांच्या 7076 जागांची भरती निघाली आहे तसेच पोलीस शिपाई चालक पदांच्या 994 जागांची भरती निघाली आहे. या भरती संदर्भात त्यांनी वेबसाईटवर या संदर्भात 01 मार्च त 13 मार्च पर्यंत घेण्यात येणाऱ्या मैदानी चाचणीसाठी बोलाविण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादी जाहीर केली आहे.

मैदानी चाचणी साठी बोलाविण्यात आलेल्या उमेदवारांना ऑफिशियल वेबसाईटवर जाऊन आपले प्रवेशपत्र download करणे आवश्यक आहे. या संदर्भात सूचना त्यांनी एक Pdf file मध्ये दिली आहे. 

जर तुम्हाला या pdf Download करायच्या असतील तर तुम्ही खाली दिलेल्या लिंक चा वापर करून बघू शकता.

०६ - फेब्रुवारी - २०२३
मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०२१ 
शारीरिक मोजमाप मैदानी 
चाचणी शुद्धीपत्रक क्रमांक - - Click Here 

२७ - फेब्रुवारी - २०२३
मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१
शारिरीक मोजमाप व मैदानी चाचणी
बाबत वेळापत्रक 
शुध्दीपत्रक क्रमांक - ०१ - Click Here

०२ - मार्च - २०२३
मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१
दि. ०१/०३/२०२३ ते 
१३/०३/२०२३ पर्यंत मैदानी चाचणी 
साठी बोलावण्यात येणाऱ्या 
उमेदवारांचे वेळापत्रक - Click Here 


०२ - मार्च - २०२३
मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ 
दि. ०१/०३/२०२३ ते 
१३/०३/२०२३ पर्यंत मैदानी चाचणी 
साठी बोलावण्यात येणाऱ्या 
उमेदवारांकरिता सूचना  - Click Here 

०८ - मार्च - २०२३
मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०२१ करिता आवेदन अर्ज भरलेल्या उमेदवारांना मैदानी चाचणीचे प्रवेश पत्र मिळण्याबाबतचा एस. एम. एस प्राप्त न झालेल्या उमेदवारांना पुन्हा संधी देण्याकरिता मैदानी चाचणीसाठी नायगाव पोलीस मुख्यालय व 
मुंबई विद्यापीठ कलिना 
येथील उमेदवारांची यादी - Click Here 


०९ - मार्च - २०२३
मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) / 
मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ 
उमेदवारांकरीता सूचना - Click Here 

०९ - मार्च - २०२३
मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ 
दि. १३/०३/२०२३ ते १८/०३/२०२३ 
पर्यंत मैदानी चाचणी साठी बोलावण्यात 
येणाऱ्या उमेदवारांचे वेळापत्रक - Click Here 

०९ - मार्च - २०२३
मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ 
दि. १३/०३/२०२३ ते १८/०३/२०२३ 
पर्यंत मैदानी चाचणी साठी बोलावण्यात 
येणाऱ्या उमेदवारांकरिता सूचना - Click Here 

०९ - मार्च - २०२३
मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ 
दि. १३/०३/२०२३ ते १८/०३/२०२३ 
पर्यंत मैदानी चाचणी साठी बोलावण्यात 
येणाऱ्या उमेदवारांचे वेळापत्रक - Click Here 

नायगांव-मुंबई पोलीस भरती 
शारिरीक चाचणी
मैदानी चाचणी वेळापत्रक
दिनांक 13_03_2023 ते 18_03_2023 
वेळापत्रक - Click Here 

मरोळ-मुंबई पोलीस भरती 
शारिरीक चाचणी
मैदानी चाचणी वेळापत्रक 
दिनांक 13_03_2023 ते 18_03_2023 
वेळापत्रक - Click Here 

कालीना-मुंबई पोलीस भरती 
शारिरीक चाचणी
मैदानी चाचणी वेळापत्रक 
दिनांक 13_03_2023 ते 18_03_2023 
वेळापत्रक - Click Here 

१६ - मार्च - २०२३
मुंबई पोलीस शिपाई-२०२१
मैदानी चाचणीसाठी बोलविण्यात 
येणाऱ्या उमेदवारांचे 
वेळापत्रकाबाबतचे वार्तापत्र - Click Here 

१६ - मार्च - २०२३
मुंबई पोलीस शिपाई-२०२१
नायगाव, मुंबई येथे 
दि. २०/०३/२०२३ ते 
२५/०३/२०२३ पर्यंत 
मैदानी चाचणीसाठी बोलविण्यात 
येणाऱ्या उमेदवारांचे वेळापत्रक - Click Here 

१६ - मार्च - २०२३
मुंबई पोलीस शिपाई-२०२१
कालिना, मुंबई येथे 
दि. २०/०३/२०२३ ते 
२५/०३/२०२३ पर्यंत मैदानी 
चाचणीसाठी बोलविण्यात येणाऱ्या 
उमेदवारांचे वेळापत्रक - Click Here 

१६ - मार्च - २०२३
मुंबई पोलीस शिपाई-२०२१
मरोळ, मुंबई येथे 
दि. २०/०३/२०२३ ते 
२५/०३/२०२३ पर्यंत 
मैदानी चाचणीसाठी बोलविण्यात 
येणाऱ्या उमेदवारांचे वेळापत्रक - Click Here 

२१ - मार्च - २०२३
मुंबई पोलीस शिपाई - २०२१ 
दि.२१/०३/२०२३ रोजीची 
भरती प्रक्रिया रद्द झालेबाबत - Click Here 

२१ - मार्च - २०२३
मुंबई पोलीस शिपाई-२०२१, 
दि. २७/०३/२०२३ ते ३१/०३/२०२३ 
पर्यंत मैदानी चाचणीसाठी
बोलविण्यात येणाऱ्या महिला 
उमेदवारांचे वेळापत्रक - Click Here 

२१ - मार्च - २०२३
मुंबई पोलीस शिपाई-२०२१
मैदानी चाचणीसाठी बोलविण्यात 
येणाऱ्या महिला उमेदवारांचे 
वेळापत्रकाबाबतचे वार्तापत्र - Click Here 

नायगांव-मुंबई पोलीस भरती 
शारिरीक चाचणी मैदानी चाचणी 
(महिला) वेळापत्रक 
दिनांक २७_०३_२०२३ ते 
३१_०३_२०२३ वेळापत्रक - Click Here 


२४ - मार्च - २०२३
मुंबई पोलीस शिपाई चालक भरती-२०२१
वाहन कौशल्य चाचणीसाठी पात्र 
ठरलेल्या उमेदवारांची यादी 
प्रसिद्ध करण्याबाबतचे वार्तापत्र, 
दि. २४-०३-२०२३ - Click Here 

25 - मार्च - 2023
नायगांव-मुंबई पोलीस भरती 
शारिरीक चाचणी मैदानी चाचणी 
(महिला) वेळापत्रक दिनांक 
२७_०३_२०२३ ते ३१_०३_२०२३
वेळापत्रक - Click Here 

२७ - मार्च - २०२३
मुंबई पोलीस शिपाई-२०२१, 
मैदानी चाचणीसाठी बोलविण्यात 
येणाऱ्या उमेदवारांचे 
वेळापत्रकाबाबतचे वार्तापत्र - Click Here 

 
२७ - मार्च - २०२३
मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ 
दि. २८/०३/२०२३ ते १५/०४/२०२३ 
पर्यंत (कालीना) मैदानी चाचणी 
साठी बोलावण्यात येणाऱ्या 
उमेदवारांचे वेळापत्रक - Click Here 

२७ - मार्च - २०२३
मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ 
दि. २८/०३/२०२३ ते १५/०४/२०२३
पर्यंत (मरोळ ) मैदानी चाचणी साठी 
बोलावण्यात येणाऱ्या 
उमेदवारांचे वेळापत्रक. - Click Here 

२७ - मार्च - २०२३
मुंबई पोलीस शिपाई-२०२१, 
मैदानी चाचणीसाठी बोलविण्यात 
येणाऱ्या तृतीयपंथी उमेदवारांचे 
वेळापत्रकाबाबतचे वार्तापत्र - Click Here 

२७ - मार्च - २०२३
मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ 
दि. ३१ मार्च २०२३ मैदानी 
चाचणीसाठी बोलावण्यात येणाऱ्या 
तृतीयपंथी उमेदवारांचे वेळापत्रक - Click Here 

२८ - मार्च - २०२३
मुंबई पोलीस शिपाई-२०२१, 
मैदानी चाचणीसाठी बोलविण्यात 
येणाऱ्या महिला उमेदवारांचे 
वेळापत्रकाबाबतचे वार्तापत्र - Click Here 


२८ - मार्च - २०२३
मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ 
दि. ३१/०३/२०२३ रोजी मैदानी 
चाचणीसाठी बोलावण्यात येणाऱ्या 
महिला उमेदवारांचे वेळापत्रक - Click Here 

२८ - मार्च - २०२३
मुंबई पोलीस शिपाई भरती 
(चालक)-२०२१
वाहन कौशल्य चाचणीस पात्र 
ठरलेल्या उमेदवारांची यादी - Click Here 

29 - मार्च - 2023 
मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०२१ 
दि. ०६/०४/२०२३ ते ३०/०४/२०२३ 
वाहन चालविणे कौशल्य चाचणीसाठी 
बोलविण्यात येणाऱ्या उमेदवारांची यादी - Click Here 

११ - एप्रिल - २०२३
मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०२१ 
ज्या उमेदवारांना तांत्रिक अडचणीमुळे 
एसएमएस/ई-मेल प्राप्त झालेले नाहीत 
अशा उमेदवारांना दि : १५/०४/२०२३ व 
१६/०४/२०२३ रोजी मैदानी चाचणीसाठी 
संधी देण्यात येत आहे बाबत - Click Here 

१३ - एप्रिल - २०२३
मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०२१ 
दि : १५/०४/२०२३ व 
१६/०४/२०२३ रोजी 
मरोळ पोलीस मुख्यलाय 
मैदानावर मैदानी चाचणी 
असणाऱ्या उमेदवारांना सूचना - Click Here 

१९ - एप्रिल - २०२३
मुंबई पोलीस शिपाई (चालक)
२०२१ वाहन चालविणे 
कौशल्य चाचणीबाबत वाहन 
परवनाबाबत उमेदवारांना सूचना - Click Here

25 - एप्रिल - 2023
मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ 
लेखी परीक्षा पात्र ठरलेल्या 
उमेदवारांची यादी - Click Here | Link 2 


27 - एप्रिल - 2023
लेखी परीक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या 
उमेदवारांच्या यादीमध्ये नमूद केलेल्या 
उमेदवारांच्या नावांबाबतचे शुद्धिपत्रक - Click Here 

CP मुंबई - पोलीस शिपाई पदाचे 
लेखी परीक्षेचे प्रवेश पत्र जाहीर. 
परीक्षा दिनांक ७ मे २०२३, 
रविवार रोजी दुपारी २.०० वाजता होणार आहे
तरी संबंधित उमेदवारांनी लॉगिन करावे 
व प्रवेशपत्र डाऊनलोड करून घ्यावे. - Click Here

०२ - मे - २०२३
दि. २५/०४/२०२३ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या 
यादीतील उमेदवारांच्या आक्षेपाची 
पूर्तता करून पोलीस शिपाई पदाच्या 
लेखी परीक्षेस पात्र /अपात्र 
ठरलेल्या उमेदवारांची यादी - Click Here 

०३ - मे - २०२३
मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ 
लेखी परीक्षेच्या प्रवेशपत्राबाबत - Click Here 

०४ - मे - २०२३
मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१
लेखी परीक्षेच्या 
प्रवेशपत्रांबाबत शुध्दीपत्रक - Click Here 

०७ - मे - २०२३
मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) 
भरती-२०२१ लेखी परीक्षेसाठी 
पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी - Click Here 

०७ - मे - २०२३
मुंबई पोलीस शिपाई भरती-२०२१ 
लेखी परीक्षा अंतरिम उत्तर तालिका - Click Here 

०७ - मे - २०२३
मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) 
भरती-२०२१ - लेखी परीक्षेसाठी
पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी - Click Here 

११ - मे - २०२३
मुंबई पोलीस शिपाई भरती-२०२१
लेखी परीक्षा 
अंतिम उत्तर तालिका - Click Here 

14 - मे - 2023
मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती-२०२१ 
लेखी परीक्षा अंतरिम उत्तर तालिका - Click Here 

15 - मे - 2023
मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती-२०२१ 
लेखी परीक्षा अंतिम उत्तर तालिका - Click Here 

१५ - मे - २०२३
मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) 
भरती-२०२१ - लेखी परीक्षा 
गुण तालिका - Click Here 


अशाच माहितीसाठी आम्हाला खालील ठिकाणी फॉलो करायला विसरू नका 

Follow Us On Social Platforms
YouTube Click Here
Facebook Page Click Here
Telegram Channel Click Here
Previous Post Next Post